ربات سلامت

یکی از دغدغه های افراد جامعه به خصوص افراد مسن و یا دارای بیماریهای خاص کنترل وضعیت سالمت خود به صورت
دوره ای میباشد.حال آن چیز که به نظر می آید این است که میتوان با بهره گیری مناسب از هوش مصنوعی و به کاربردن
علم رباتیک به ساخت رباتهایی با قابلیت تجزیه و تحلیل مقدماتی وضعیت سالمت بیماران خاص پرداخت و در نتیجه با تولید انبوه
این مدل ربات، مراکزی ویژه برای آنها در نظر گرفت که با حذف نیروی انسانی بتوان مشکالت ناشی از شلوغی مراکز و اتالف
وقت بیمار و همچنین نتایج ناشی از خستگی و اشتباهات انسانی از سوی کادر درمان را به حداقل رساند و مهم تر از آن بتوان
اطالعات سالمت بیمار را به صورت طبقه بندی شده و منظم در اختیار داشت که امکان تحلیل وضعیت او با سهولت بیشتری انجام میپذیرد.

ایده ربات سلامت

شکل ظاهری ربات سلامت
شکل ظاهری ربات سلامت

در اینجا به نکات دقیقتری از ایده مفروض میپردازیم. اولین چیزی که به نظر میرسد شکل ظاهری ربات است که میتواند با خالقیت هایی همراه باشد.مثال میتوان آنرا به صورت انسان نما طراحی نمود ولی باید به این نکته توجه کنیم که آن چیزی که در اینجا برای ما اولویت دارد نحوه عملکرد ربات است که میتوان آنرا اساسی ترین بخش کار دانست.

در واقع باید توجه داشته باشیم که حتی با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی و مشکالت احتمالی تولید انبوه حتی میتوان تا حدودی از شکل ظاهری ربات صرف نظر کرد.افزون بر این به دلیل حساسیت و پیچیدگی نوع مشکل مورد بررسی بهتر است که در ورژنهای ابتدایی تولید، بیشتر تمرکز بر روی نحوه عملکرد ربات باشد و به صورت تدریجی شکل ظاهری آن بهبود بخشیده شود.

در رابطه با روند کلی مدنظر میتوان به الگوی زیر توجه نمود:

 1. بررسی طرح اولیه و شکل
  مناسب برای ربات با
  درنظر گرفتن صرفه
  اقتصادی و قابلیت تولید
  انبوه
 2. تحلیل و ارزیابی کارکرد
  ربات و نوع ورود اطالعات
  و همچنین تحلیل و
  ارزیابی آنها و مهمتر از آن
  شیوه اعالم نتایج و تحلیل
  مناسب
 3. بررسی و مطالعات اولیه
  برای تجهیز یک درمانگاه
  اختصاصی به این روش و
  برآورد تعداد و نوع
  تجهیزات مورد نیاز

در مقوله کارکرد ربات بدون شک نیاز به پیوند مطالعات و تجربیات علم پزشکی با متخصصان برنامه نویسی و علم رباتیک به خوبی احساس میشود. در اینجا قطعا مواردی مانند چگونگی دریافت اطالعات از مراجعه کننده، چگونگی ارجاع و تحلیل آن توسط ربات، بازخورد و نوع نمایش و آگاهی دهی به مراجعه کننده دارای اهمیت است.

همچنین در اینجا میتوان یک سیستم طبقه بندی اطالعات جامع در نظر گرفت که در آن تمامی اطالعات پزشکی بیمار اعم از وضغیت سالمت اولیه، آزمایشات،عکس ها و… را به صورت طبقه بندی ذخیره نمود و در موارد الزم جهت بررسی و تحلیل بیشتر به پزشک ارجاع داد.

در اینجا به بررسی کلی نتایج و دستاورد های این موضوع میپردازیم:

– حذف نیروی انسانی و جلوگیری از خطاهای احتمالی ناشی از خستگی یا عدم تشخیص مناسب

– امکان صرفه جویی در هزینه و زمان برای مراجعه کنندگان

– امکان بهره گیری از تجربیات و مطالعات جامع و نوین در تشخیص و درمان مراجعه کنندگان

– امکان ذخیره و تحلیل اطالعات پزشکی و سیر بیماری و درمان آن به صورت سیتماتیک

– ارجاع به پزشک صرفا در صورت داشتن وضعیت مشکوک یا خاص